ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

ഗുണമേന്മയുള്ള മികച്ച തുടർച്ച

Henan Miracle Leather Products Co. LTD is an export-oriented enterprise specializing in the production of luggage and leather goods. It has two production bases in Xinxiang city, Henan province and Heze city, Shandong province. Xinxiang factory owns 13200㎡ area containing 7000㎡ workshop, 200 workers and 300 sets professional equipments, mainly producing leather and artificial leather handbags, wallets, briefcase, accessories as well as all

ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ

സമഗ്ര ആദ്യം, ഉപഭോക്തൃ ആദ്യം, ഗുണമേന്മയുള്ള ഫിര്സ്ത്.വെ ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഓരോ പുതിയ പഴയ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആത്മാർഥമായ സേവനം, പരസ്പര ആനുകൂല്യം ഇഷ്ടമായെന്നും വിജയം-വിജയം, സാധാരണ വികസനം തന്നെ.